Prova d'accés a estudis universitaris (PAU)

Nom del tràmit

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

Objecte del tràmit

Per a l'accés als estudis universitaris serà necessari superar una prova que, junt amb les qualificacions obtingudes en els estudis realitzats, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements adquirits en estos.

Taxes

Taxes 2017

Proves d'aptitud per a l'accés a la universitat: 78,20 euros


Exempcions i bonificacions:

Segons el DECRET 139/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2015/2016:

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, el que obtinga matrícula d'honor o premi extraordinari de Batxillerat, el que siga membre de famílies nombroses i el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquestes, i els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix l'article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

PENDENT DE PUBLICACIÓ.

On s'ha d'anar?

Presencial

Els alumnes sol·licitaran la realització de la prova en els centres d'Educació Secundària on hagen realitzat els estudis.

Els centres remetran a la universitat a què estiguen adscrits els alumnes les sol·licituds de realització de les proves.

Què s'ha de presentar?

- Sol·licitud de realització de les proves.
- Pagament de taxes.

  • Com sol·licitar-ho?

Passos

PAU 2017

- Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 6, 7 i 8 de juny.

Informació complementària

Enllaços

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Resolució de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics (DOGV núm. 7977, de 10/02/2017).

Llistat de normativa

Categoria: 
secretaria