Families que no han participat #XarxaLlibres 2015-16

 • Nom del tràmit

  Procediment de participació en el banc de llibres curs 2016-2017 per part de les famílies que no s'han acollit al programa Xarxa Llibres

  Objecte del tràmit

  La participació en el banc de llibres per al curs 2016-2017 per part de les famílies o tutors legals, l'alumnat dels quals estiga matriculat en les ensenyances bàsiques, en educació especial, o en Formació Professional Bàsica en un centre públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana.

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar-ho les mares i pares, representants o tutors legals de l'alumnat, els fills i filles dels quals hagen estat matriculats, durant el curs escolar 2015-2016, en Educació Infantil 5 anys, en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, en unitats d'Educació Especial en centres ordinaris o en Formació Professional Bàsica, en centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana que no hagen participat en el programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) Podrà participar en el banc de llibres l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria , Formació Professional Bàsica i Educació Especial matriculat en els centres públics i centres concertats de la Comunitat Valenciana que participen en la creació del banc de llibres. L'alumnat matriculat en el curs escolar 2015-16 en Educació Infantil 5 anys que s'incorpore a Educació Primària també haurà de cumplimentar la sol·licitud de participació.

  b) Les famílies que vulguen participar hauran de sol·licitar la participació en el programa i entregar el lot complet dels llibres de text i material curricular del curs 2015/2016, excepte l'alumnat que s'incorpora per primera vegada a primer curs d'Educació Primària.

  c) La firma i presentació de la sol·licitud de participació implicarà per part de la persona sol·licitant la declaració de veracitat de les dades que consten en la sol·licitud.

 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La cumplimentació de la sol·licitud per part de les famílies o tutors legals de l'alumnat serà des del dia 15 de juny de 2016 fins al dia 5 de juliol de 2016.

 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El lloc de presentació, serà en el centre docent on va estar matriculat l'alumne en el curs 2015/2016.

  Per internet

  Tramitar sense certificat electrònic:

 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud degudament omplida i firmada cal presentar el lot complet de llibres de text i materials curriculars corresponents al curs 2015/2016.

  Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En el cas de l'alumnat que en el curs 2015/2016 no s'haja acollit al programa Xarxa Llibres de text cal omplir el model ""SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES CURS 2016-2017". "(FAMÍLIES QUE NO S'HAN ACOLLIT AL PROGRAMA XARXA LLBRES).

  S'ompli una sol·licitud per cada alumne/a participant; per a això s'haurà d'omplir el formulari que estarà disponible en la pàgina web:

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

 • Com es tramita telemàticament?

  Tramitar sense certificat electrònic:

 • Informació complementària

  1. ALUMNAT DE 1r o 2n DE PRIMÀRIA
  Este alumnat també haurà d'entregar els llibres de text i material curricular utilitzats independentment del seu estat.

  2. Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i tornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar.

  3. Las famílies els fills i filles de les quals estiguen escolaritzats en un centre CAES (Centre d'Acció Educativa Singular) o en un centre d'educació especial específic són beneficiaris del programa a través de la sol·licitud que realitzà el centre al 2015-16. NO hauran de presentar sol·licitud de participació en el banc de llibresja que per estar matriculats en el curs 2016/2017 en les Ensenyances Bàsiques, Educació Especial o Formació Professional Bàsica pertanyeran al banc de llibres.

  Enllaços

 •  

 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals (DOCV núm. 7806, 15/06/2016).

  Llistat de normativa