Inscripció proves PAU per a alumnes de batxillerat i cicles formatius

Nom del tràmit Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics. Objecte del tràmit Per a l'accés als estudis universitaris serà necessari superar una prova que, junt amb les qualificacions obtingudes en els estudis realitzats, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements adquirits en estos. Taxes Taxes 2016: Proves d'aptitud per a l'accés a la universitat: 78,20 euros Exempcions i bonificacions: Segons el DECRET 139/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2015/2016: L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, el que obtinga matrícula d'honor o premi extraordinari de Batxillerat, el que siga membre de famílies nombroses i el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquestes, i els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix l'article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article. Quan s'ha de sol·licitar? Termini de presentació - Inscripció dels estudiants en els PAU: del 30 de maig al 2 de juny (el termini finalitza als 14 hores del dia 2). - Inscripció dels estudiants en els PAU: 28 al 30 de juny, excepte per a la Universitat Jaume I de Castelló que seran els dies 27, 28 i 30 de juny (el termini finalitza als 14 hores del dia 30 de juny). On s'ha d'anar? Presencial Els alumnes sol·licitaran la realització de la prova en els centres d'Educació Secundària on hagen realitzat els estudis.  Els centres remetran a la universitat a què estiguen adscrits els alumnes les sol·licituds de realització de les proves. Què s'ha de presentar? - Sol·licitud de realització de les proves. - Pagament de taxes. DOSSIER INFORMATIU IES ALMUSSAFES Com sol·licitar-ho? Passos CALENDARI PAU 2016 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY 1. Inscripció dels estudiants en les PAU: del 30 de maig al 2 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 2). 2. Control de llistats i aules per les universitats: 3 de juny. 3. Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 7, 8 i 9 de juny. 4. Correcció d'exàmens: del 10 al 15 de juny. 5. Introducció de notes: 16 de juny. 6. Entrega de notes: 17 de juny a partir de les 14 hores. 7. Termini per a sol·licitar reclamacions o segones correccions: 18, 20 i 21 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 21). 8. Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions o segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 27 de juny. 9. Termini per a sol·licitar reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 28, 29 i 30 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 30), excepte per a la Universitat Jaume I de Castelló que seran els dies 28 i 30 de juny i l'1 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 1). 10. Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 4 de juliol. 11. Període de petició de veure exàmens: 5 i 6 de juliol. 12. Veure exàmens: 8 de juliol. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 1. Inscripció dels estudiants en les PAU: 28 al 30 de juny, excepte per a la Universitat Jaume I de Castelló que seran els dies 27, 28 i 30 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 30 de juny) 2. Control de llistats i aules per les universitats: 1 de juliol. 3. Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 5, 6 i 7 de juliol. 4. Correcció d'exàmens: del 8 al 12 de juliol. 5. Introducció de notes: 13 de juliol. 6. Entrega de notes: 13 de juliol a partir de les 17 hores. 7. Termini per a sol·licitar reclamacions o segones correccions: 15, 16 i 18 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 18). 8. Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions o segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 20 de juliol. 9. Termini per a sol·licitar reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 21, 22 i 23 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 23). 10. Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 26 de juliol. 11. Període de petició de veure exàmens: 27 i 28 de juliol. 12. Veure exàmens: 29 de juliol. Informació complementària Enllaços
  • Fonts jurídiques i/o documentals Normativa - Resolució de 4 de gener de 2016, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2015/2016, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics (DOCV núm. 7700, de 19/01/16). Llistat de normativa
Categoria: 
secretaria