L'IES Almussafes aposta per la creació d’un ambient plurilingüe i intercultural en el centre per al proper curs

L' IES Almussafes ha sol·licitat la participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’assignació d’auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2016-17. En el nostre cas, s'ha demanat un professor nadiu tan d' anglés com de francés. De l'1 d'octubre al 31 de maig, estos auxiliars nadius, que procedixen de països majoritàriament comunitaris, dediquen 12 hores setmanals de suport a l'ensenyament de les llengües estrangeres en els centres en què estan destinats. Realitzen activitats lingüístiques, interculturals, sociolingüístiques i lúdiques, amb l'objectiu que l'alumnat es beneficien de la seua presència en la major mesura del possible, i al mateix temps potenciar l'aprenentatge de les llengües estrangeres. La seua funció en els centres és un important servici complementari que recolza la labor del professorat, possibilitant les pràctiques de conversació en llengua estrangera i representant un autèntic vehicle d'acostament a la cultura dels països on es parla eixa llengua. Des de l' IES Almussafes considerem que aquesta petició és positiva perquè amb aço aconseguim,
  1. Fer realitat l'aprenentatge permanent i la mobilitat: cal avançar en l'aplicació de les estratègies d'aprenentatge permanent, el desenvolupament dels marcs de qualificacions nacionals vinculats al Marc Europeu de Qualificacions, i l'establiment de vies d'aprenentatge més flexibles. La mobilitat s'ha d'estendre i cal aplicar la Carta Europea de Qualitat per a la Mobilitat.
  2. Millorar la qualitat i l'eficàcia de l'educació i la formació: la totalitat dels ciutadans ha d'adquirir competències clau i tots els nivells d'educació i formació han de ser més atractius i eficients.
  3. Promoure l'equitat, la cohesió social i la ciutadania activa: l'educació i la formació han de permetre que tots els ciutadans adquirisquen i desenvolupen les aptituds i competències necessàries per a la seua ocupabilitat, així com recolzar l'aprenentatge continu, la ciutadania activa i el diàleg intercultural.
  4. Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs l'esperit empresarial, en tots els nivells de l'educació i la formació: cal fomentar l'adquisició de les competències clau transversals per part de tots els ciutadans, conèixer un grau coherent de llengües comunitàries per part del nostre alumnat i garantir el funcionament del triangle del coneixement (educació , investigació i innovació). També s'han de promoure les associacions entre el món empresarial i les institucions educatives, així com comunitats d'aprenentatge més àmplies, amb participació de representants de la societat civil i altres parts interessades, que sense un coneixent d'idiomes «universals» com pensem és l' anglés o el francésno és possible.
  Entre els principals objectius destaquem:
  • Per a tota l' ESO: treball conjunt de conversa consensuada entre el professorat del centre i auxiliar en el que es treballaren diferents tipus de converses en un registre col·loquial i amb un nivell del marc comú A2 que garantisca la seua titulació a les proves extraordinàries del 2016-17. Es coordinarà per tant amb el professorat per tal d'integrar les seues actuacions en el desenvolupament de la competència lingüística oral, tant en les classes de llengua estrangera. Volem fomentar la creació d’un ambient plurilingüe i intercultural en el centre.
  • Batxillerat: treball conjunt de conversa en jornada a determinar en la qual es tinga en compte una hipotètica prova oral de prova PAU o accés a certificació de nivell B1 o altres, que puguen afavorir l'intercanvi i les instancies a l'estranger del nostre alumnat. Desenvoluparem activitats que fomenten la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua i cultura anglesa i fomentar la creació d’un ambient plurilingüe i intercultural en el centre.
  • Cicles Formatius: treball de conversa en grups de treball simulant entors empresarials i industrials que afavorisca la preparació dels nostres alumnes en la realització de FCT en modalitat d' ERASMUS +, i que facilite un reforç del coneixement de la terminologia pròpia del cicle que ja s'està treballant a classe amb el professor titular. Amb aquest recurs reforçaríem la seua destresa oral amb mires a una incorporació ràpida al món laboral.
  El programa estaria previst per als alumnes de 4rt d' ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau superior en el cas de l'anglés i per a l'alumnat matriculat a l'optativa de francés.
Categoria: 
comunicacions