Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà 2016

Nom del tràmit Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Objecte del tràmit Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyances de grau mitjà i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova. Requeriments Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2016. Taxes Taxes 2016: Ordinària: 6,42 euros Família nombrosa general: 3,21 euros Discapacitat acreditada igual o superior al 33%: exempció de taxes Família nombrosa especial: exempció de taxes El formulari de taxa el genera el mateix centre educatiu a través de l'aplicació informàtica ITACA. Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes Quan s'ha de sol·licitar? Termini de presentació La inscripció es realitzarà del 26 de maig a l'1 de juny de 2016. On s'ha d'anar? Presencial Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en els centres docents públics de la Comunitat València que impartixen cicles de grau mitjà. Què s'ha de presentar? Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar: - En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. - En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. - Declaració responsable que no es reunixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, reunixen estos requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe.  -Justificant d'haver pagat la taxa corresponent. Impresos associats Com sol·licitar-ho? Passos INSCRIPCIÓ A LES PROVES 1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. 2.- Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels aspirants admesos, indicant-hi les parts o apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa està presentada i d'acord amb els terminis establits. 3.- Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, indicant-hi el motiu de l'exclusió en els mateixos terminis. 4.- Una vegada analitzades les reclamacions que poguera haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent. PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES: Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat. RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions, es realitzaran conforme al procediment següent: 1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió avaluadora del centre en què s'hi van realitzar. 2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat. 3. Si després de la decisió persistix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'Educació corresponent qui, després de l'informe de la Inspecció Educativa, resoldrà el que procedisca. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa. 4. Els interessats tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats. Recursos que procedixen contra la resolució Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992), i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/1999). Informació complementària * CALENDARI DE LES PROVES 2016 1. Inscripció: del 26 de maig a l'1 de juny 2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 8 de juny 3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 8 de juny 4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 8 de juny al 9 de juny 5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 15 de juny 6. Realització prova d'accés a grau mitjà: 20 de juny 7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 29 de juny 8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 30 de juny a l'1 de juliol 9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària: del 25 de maig al 6 de juliol 10. Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova: 8 de juliol * HORARI DE LES PROVES  09.00 h Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h) 10.10 h Part social (1 h) 11.20 h Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h) 12.30 h Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la Naturalesa (45 min) 15.00 h Part lingüística: anglés (45 min) 16.00 h Part científica-matemàtica-tècnica: tractament de la informació i competència digital (45 min) * LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES - Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles de grau mitjà. - Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers). * ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES La prova d'accés als Cicles formatius de grau mitjà serà comú per a tots ells. La prova s'estructurarà en tres parts: 1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Llengua Estrangera (Anglés), i constarà de dos apartats: a) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), b) Llengua Estrangera (Anglés). 2. Part social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història 3. Part cientificomatematicotècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la informació i competència digital; i constarà de tres apartats: a) Matemàtiques, b) Ciències Naturals, c) Tractament de la informació i competència digital Els continguts de referència corresponents a cada apartat seran els currículums vigents de l'ESO a la Comunitat Valenciana. * EXEMPCIONS Vegeu apartat catorzé de la Resolució de 20 de maig de 2016. * VALIDESA I EFECTES - La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.  - La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als qui no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe. - Per a estos alumnes, els centres reservaran un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se cas que no hi haja suficients sol·licituds per part dels alumnes que concórreguen per altres quotes d'accés. - Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar les ensenyances corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits. - Els qui hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20 % de les places indicada en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En este cas, les sol·licituds es baremaran junt amb les presentades pels que hagen superat les proves en la convocatòria actual. - La referència a l'accés a un determinat cicle formatiu emparat per la Llei Orgànica 1/1990, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, que figure en els certificats de superació de proves d'accés regulades per l'Orde de 14 de març de 2001 s'entendrà realitzada al cicle formatiu emparat per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació, que el substituïsca, d'acord amb el reial decret que establisca i regule el seu títol. PER A MÉS INFORMACIÓ: * Alacant : inspeduc_ali [at] gva.es * Castelló: inspeccio-cst [at] gva.es * València: inspección_dtv [at] gva.es Enllaços Fonts jurídiques i/o documentals Normativa - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04/05/06). - Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible (BOE núm. 55 de 05/03/11). - Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7660, de 18/11/15). - Orde 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7789, de 24/05/16). - Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOCV núm. 7790, de 25/05/16). Llistat de normativa
Categoria: 
secretaria