XarxaLlibres

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana. XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments. FAMÍLIES Qui és beneficiari del programa Es pot beneficiar del programa : l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica matriculat als centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprés, els llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l'alumnat, que desenvolupen el currículum educatiu vigent a la Comunitat Valenciana. La gestió dels pagaments s'executarà mitjançant cada ajuntament a partir de l'1 de desembre.Cal tindre en compte que la gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres fills i filles, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d'una altra localitat. La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:
  • Fins als primers 100 euros es rebran quan s'aporte el justificant de compra a l'ajuntament, sempre abans que finalitze l'any 2015.
  • Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat quan finalitze el curs 2015-2016.
Com beneficiar-se'n Per a rebre l'ajuda s'han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l'any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu. Si heu perdut el justificant, heu de demanar una còpia o duplicat a l'establiment on heu adquirit els llibres de text. Els justificants s'hauran de presentar junt a una sol·licitud que estarà disponible per a descarregar-la en aquest espai web. Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos. Un banc de llibres gratuït al vostre centre educatiu per al curs 2016-2017 Educar és també ensenyar els fills i filles a compartir amb la resta de les companyes i els companys i a tindre cura del material. Si les famílies tornen els llibres en bon estat, podran cobrar la segona fase de l'ajuda. A més, entraran en el banc de llibres i, per tant, al curs 2016-2017 tindran els llibres gratuïts per als seus fills i filles. En aquest sentit, es dictaran les oportunes instruccions per a la constitució i gestió dels bancs de llibres creats. Telèfons d'informació
  • Des de la Comunitat Valenciana (gratuït des de telèfon fix): 900 - 20 21 22
  • Des de qualsevol punt d'Espanya: 96 - 317 52 02
AMPA L'AMPA que haja adquirit llibres de text presentarà la factura o les factures globals de l'empresa proveïdora en l'ajuntament o ajuntaments on estiga empadronat l'alumnat. Així mateix, emetrà un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos. Aquest és el document que s'entregarà a les famílies perquè puguen acudir al seu ajuntament a sol·licitar les ajudes. Si l'AMPA gestiona un banc de llibres autònom, felicitem des de la Conselleria la tasca duta a terme per aquestes associacions de mares i pares d'alumnes, ja que és la llavor d'on creix aquest programa. Una normativa posterior desenvoluparà el procediment de creació dels bancs de llibres i en farà esment als que ja existeixen. AJUNTAMENTS   DOSSIER INFORMATIU ENVIAT ALS CENTRES On puc trobar el meu NHIA? Al carnets escolars dels seus fills trobaran un número que normalment comença per 10xxxxxx ò 11xxxxxx i que te huit dígits. Quien és el codi de centre de l' IES ALMUSSAFES? 46022609 Document explicatiu de tot el procediment enviat als centres
Categoria: 
secretaria