Admissió

DARRERA ACTUALITZACIÓ 17 de Maig de 2018
 
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
D'acord amb això, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

DOCUMENTS MARC DEL CENTRE

Poden consultar-los a la nostra seu electrònica documental

CENTRES ADSCRITS PRIMÀRIA

Accés al formulari de prematrícula (pendent de publicació)

DOCUMENTS DE LES XARRADES DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES I D'ORIENTACIÓ

ESO I BATXILLERAT

Vacants

Tal i com s'estableix en les , el dia 17 de maig s'han publicat les vacants.

En aquesta pàgina trobareu la informació relativa a les vacants que s'ofereixen als centres públics i privats concertats en les etapes següents:
- Educació infantil (1r i 2n cicle)
- Educació primària
- Educació secundària obligatòria
- Batxillerat

Podeu seleccionar que la informació es mostre per centre o per localitat, però és molt important incloure el accents en el nom dels centres o de les localitats. Si teniu dubtes podeu consultar la .

Les vacants que s'oferisquen quedaran condicionades a les possibles baixes en els centres i als resultats de l'avaluació, moment en què es coneixerà el nombre exacte d'alumnat que promociona, a excepció de les vacants oferides en el nivell d'Educació Infantil de 3 anys.

Sol·licituds ESO i Batxillerat

Assistent d'admissió telemàtica ESO i Batxillerat

Els participants que en els ensenyaments d'infantil, primaria, ESO i batxillerat emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l'adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d'admissió.

Sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batchillerat per al curs 2018/2019

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Batxillerat Internacional

Altres aspectes normatius comuns a tots els ensenyaments

 • Observacions sobre homologació o convalidació d'estudis realitzats en el estranger:

  • Quan un ciutadà desitja una homologació o convalidació d'estudis realitzats en el estranger, que és competència exclusiva de l'estat, ho sol·licitarà en la Delegació o Subdelegació del Govern, on a més d'un volant que acredite la seua sol·licitud se li lliurarà (a petició del ciutadà) un certificat de nota mitjana que calcularan en base a les tables d'equivalència (en els casos en que n'hi hagen). Eixe certificat tant sols tindrà un únic efecte, el servir per al procés d'admissió en ensenyaments post-obligatoris o universitaris, ja que l'homologació o convalidació li arribarà en un termini no inferior als dos mesos des de la seua sol·licitud.

Prioritats d'admissió.

 • Centres d'educació secundària en els quals tindrà prioritat en l'admissió l'alumnat que curse simultàniament ensenyaments d'educació secundària i ensenyaments reglats de música i dansa. [Pendent de publicació]

Compensació educativa

Calendaris d'admissió

Presentació de sol·licituds d'admissió d' ESO i Batxillerat entre el 17 i el 28 de maig 2018.

Informació relativa a les àrees d'influència dels centres docents (Batxillerat en la modalitat d'Arts)

Pendent d'actualitzar.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Normativa

 • , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm 7797 de 03.06.2016).
 • , de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2018-2019 (DOGV núm 8269 de 09.04.2018)
 • , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publiquen els annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica. (DOGV núm. 8272 de 12.04.2018)

 • , de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV de 03.04.2018)
 • , de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm 8023 de 20.04.2017).
 • , de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2018, corresponent a resultats esportius de l'any 2017. (DOGV núm. 8273 de 13.04.2018)

 •  per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats

Orientacions

Oferta Parcial (Programa de  Enriquiment Competencial del IES Almussafes)

EL TERMINI D'ADMISSIÓ PER A TOTES LES MODALITATS DE FP QUE OFERTA L'INSTITUT ES DEL 18 AL 31 DE MAIG DE 2018: 

 • FP Bàsica i cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior fent ús previ de l’assistent telemàtic disponible en una vegada impresa la sol·licitud presentar junt a la documentació corresponent en la secretaria de l'institut de la primera opció.

 • FP oferta PARCIAL directament en la secretaria de l'institut. Per accedir a la sol·licitud i la informació de la documentació corresponent, entrar en el mòdul corresponent d'esta web (està també dalt en Oferta Parcial)

IMPORTANT: Tota persona participant en el procediment d'admissió aportarà la documentació ORIGINAL i 2 CÒPIES dels documents presentats

Vacants

Podeu seleccionar que la informació es mostre per centre o per localitat, però és molt important incloure el accents en el nom dels centres o de les localitats. Si teniu dubtes podeu consultar la .

Assistent d'admissió telemàtica de formació professional

 • Enllaç a web d'admissió de formació professional (pendent de publicació)