Educació Física

 

  Convalidació matèries Exempció Educació Física
Què presente? Sol·licitud model annex VI de l'orde 27/2011, de 5 de maig Sol·licitud model annex V de l'orde 71/2010, de 15 de juliol o model annex I de l'Orde de 15 de juny del 2009
On i quan? En el centre docent abans del 31 d'octubre i serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació En el centre docent abans del 15 d'octubre i serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació
Documentació acreditativa Certificat acadèmic acreditatiu de la superació de l'assignatura amb què se sol·licita realitzar la convalidació Document que acredite tindre formalitzada la matrícula per a cursar ensenyances professionals de dansa (3)
Certificat d'ensenyances elementals Document que acredite estar inclòs en la relació d'esportistes d'alt nivell publicada en el BOE, en la relació d'esportistes d'èlit publicat en el DOCV, o certificació del Consell Valencià de l'Esport per a acreditar la condició d'esportista d'alt rendiment durant el curs acadèmic a qui es referisca dita certificada (3)
Certificat de superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals
Certificat de matrícula en el cas d'estar cursant l'assignatura, la superació de la qual és necessària per a obtindre la convalidació (1)
Qui reconeix les convalidacions? La direcció del centre notificarà, abans que finalitze el mes de novembre, la concesió o denegació al sol·licitant i a la Inspecció Educativa
Reclamacions En el termini de 20 díes davant de la direcció territorial competent
Avaluació Convalidada (2) Pendent d'exempció (4)
Nota mitjana ESO No computa No computa
Atenció a l'alumnat La direcció d'estudis dels centres docents establecerà els procediments necessaris per a atendre els alumnes durant els períodes lectius d'impartició de les matèries objecte de convalidació o exempció

 

(1) Perquè la convalidació es faça efectiva deberà presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de l'assignatura abans de la data en què es realitza l'evaluació final extraordinària.

(2) En el cas que l'assignatura necessària per a obtindre la convalidació s'estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà la dita matèria com "pendent de convalidació" al llarg del curs, consignant-se en blanc la casella corresponent a les actes d'evaluació i fent constar en els documents d'avaluació la corresponent diligència.

Una vegada acreditada la superació de l'assignatura, s'indica la convalidació consignant l'expresió "convalidada" en els documents d'evaluació per a la matèria corresponent.

Si no es presenta el certificat corresponent a la superació de l'assignatura necessària per a obtindre la convalidació, la matèria es cumplimentarà amb la calificació "no presentat".

(3) Per a l'anotació definitiva de l'exempció en els documents d'evaluació, es deberà presentar un certificat d'haver mantingut la matrícula o la condició d'esportista d'èlit, alt nivell o rendiment fins a la data de l'evaluació final ordinària. De no fer-ho, la matèria es considerarà no superada i l'alumne podrà realitzar la prova extraordinària de setembre.

(4) Des de la concesió de l'exempció per la direcció del centre, es considerarà "pendent d'exempció" consignant-se en blanc la casella corresponent de les actes d'evaluació. Si l'alumne perd la condició d'esportista d'èlit, alt nivell o rendiment o renúncia a la matrícula en les ensenyances professionals de dansa abans de la data de la sessió d'avaluació final ordinària, podrà sol·licitar ser avaluat des d'eixe moment en la matèria d'Educació Física