Funcions de l'equip directiu

(modificat per la LOMQE, Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa)

Director

Vuitanta-u. L'article 132 queda redactat de la següent manera:

<<Article 132. Competències del director.

Són competències del director:

 1. Ostentar la representació del centre, representar a l'Administració educativa en el mateix i fer-li arribar a aquesta els plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat educativa.
 2. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al Claustre del professorat i al Consell Escolar.
 3. Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre.
 4. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.
 5. Exercir la caporalia de tot el personal adscrit al centre.
 6. Afavorir la convivència en el centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguen als alumnes i alumnes, en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar en l'article 127 d'aquesta Llei orgànica. A tal fi, es promourà l'agilitació dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres.
 7. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que faciliten la relació del centre amb l'entorn, i fomentar un clima escolar que afavorisca l'estudi i el desenvolupament de quantes actuacions propicien una formació integral en coneixements i valors dels alumnes i alumnes.
 8. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l'avaluació del professorat.
 9. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del Claustre del professorat del centre i executar els acords adoptats, en l'àmbit de les seues competències.
 10. Realitzar les contractacions d'obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot açò d'acord amb el que establisquen les Administracions educatives.
 11. Proposar a l'Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu, prèvia informació al Claustre del professorat i al Consell Escolar del centre.
 12. Aprovar els projectes i les normes als quals es refereix el capítol II del títol V de la present Llei Orgànica.
 13. Aprovar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.
 14. Decidir sobre l'admissió d'alumnes i alumnes, amb subjecció a l’establert en aquesta Llei Orgànica i disposicions que la desenvolupen.
 15. Aprovar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb l’establert en l'article 122.3.
 16. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 17. Qualssevol unes altres que li siguen encomanades per l'Administració educativa.>>

La Vicedirectora

DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària

Són competències del vicedirector o vicedirectora:

 1. Substituir el director o directora en cas d'absència o malaltia.
 2. Organitzar els actes acadèmics conjuntament amb el director o directora i el cap o la cap d'estudis.
 3. Vetllar, juntament amb el cap o la cap d'estudis, pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística pel que fa a l'ús acadèmic i social del valencià.
 4. Coordinar la realització de les activitats complementàries extraescolars, segons les directrius aprovades pel consell escolar de l'institut.
 5. Coordinar, quan no hi haja direcció d'estudis de Formació Professional, el programa de formació de centres de treball de l'alumnat que cursa cicles formatius o programes de garantia social, juntament amb el cap del departament de pràctiques formatives. 6. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel director o directora, dins del seu àmbit de competències.

Els Caps d'estudis

DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària

El titular de la caporalia d'estudis tindrà les següents funcions:

 1. Participar coordinadament juntament amb la resta de l'equip directiu en el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'article 26.4 del Decret 234/97 (ROF)
 2. Coordinar, de conformitat amb les instruccions de la Direcció, les activitats de caràcter acadèmic, d'orientació i tutoria, extraescolars i complementàries del professorat i de l'alumnat en relació amb el projecte educatiu, les programacions didàctiques i la programació general anual i vetlar per la seua execució.
 3. Coordinar les actuacions dels òrgans de coordinació docent i dels òrgans competents en matèria d'orientació acadèmica i professional i acció tutorial que s'establisquen reglamentàriament.
 4. Coordinar, amb la col·laboració del representant del centre corresponent del professorat i recursos que haja sigut triat pel Claustre, les activitats de perfeccionament del professorat, així com planificar i coordinar les activitats de formació i els projectes que es realitzen en el centre.
 5. Exercir, de conformitat amb les instruccions de la Direcció, la caporalia del personal docent en tot el relatiu al règim acadèmic.
 6. Elaborar, en col·laboració amb la resta de membres de l'equip directiu, els horaris acadèmics de l'alumnat i del professorat, d'acord amb els criteris pedagògics i organitzatius inclosos en la programació general anual, així com vetlar pel seu estricte compliment.
 7. Coordinar la utilització d'espais, mitjans i materials didàctics d'ús comú per al desenvolupament de les activitats de caràcter acadèmic, d'acord amb l’establert en el projecte educatiu, en el projecte de gestió i en la programació general anual.
 8. Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel titular de la Direcció o per la Conselleria competent en matèria educativa, dins del seu àmbit de competències, o pels corresponents reglaments orgànics i disposicions vigents.

La Secretària

DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària

El titular de la secretaria tindrà les següents funcions:

 1. Participar coordinadament juntament amb la resta de l'equip directiu en el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'article 26.4 del present Decret 234/97 (ROF)
 2. Ordenar el règim administratiu i econòmic del centre docent, de conformitat amb les instruccions de la Direcció i l’establert en el projecte de gestió del centre, elaborar l'avantprojecte de pressupost del centre docent, realitzar la comptabilitat i rendir comptes davant les autoritats corresponents.
 3. Exercir, de conformitat amb les instruccions de la Direcció i sota la seua autoritat, la caporalia del personal d'administració i serveis adscrit al centre docent, i vetlar pel compliment de les mesures disciplinàries imposades.
 4. Actuar com a secretari o secretària dels òrgans col·legiats de govern, estendre acta de les sessions i donar fe dels acords adoptats amb el vistiplau del titular de la Direcció.
 5. Custodiar les actes, llibres i arxius del centre docent i expedir, amb el vistiplau del titular de la Direcció, les certificacions que sol·liciten les autoritats i els interessats i interessades.
 6. Realitzar l'inventari general del centre docent i mantenir-ho actualitzat i vetlar pel manteniment i conservació de les instal·lacions i equipament escolar d'acord amb les indicacions del titular de la Direcció.
 7. Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel titular de la Direcció o per la Conselleria competent en matèria educativa, dins del seu àmbit de competències, o pels corresponents reglaments orgànics i disposicions vigents.

Suplència dels membres de l'equip directiu

DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària

 • En cas d'absència, malaltia o vacant del titular de la Direcció, es farà càrrec provisionalment de les seues funcions qui siga titular de la caporalia d'estudis.
 • En cas d'absència, malaltia o vacant del titular de la caporalia d'estudis, es farà càrrec provisionalment de les seues funcions el professor o professora que designe el titular de la Direcció. En els centres on existisquen Prefectures d'Estudis adjuntes, la designació recaurà en un dels seus titulars.
 • Igualment, en absència, malaltia o vacant del titular de la secretaria, es farà càrrec el professor o la professora que designe el titular de la Direcció.
 • De les designacions efectuades pel titular de la Direcció per a substituir provisionalment al titular de la caporalia d'estudis o de la secretaria s'informarà als òrgans col·legiats de govern.