Música i/o lliure configuració

Per a sol·licitar les convalidacions, l'alumnat haurà d'adjuntar la documentació següent:

· 
· Certificat de matrícula de les ensenyances professionals de Música o de Dansa.

A més, l'alumnat de Dansa estarà exempt d'Educació Física, en Educació Secundària Obligatòria i en Batxillerat, presentant el certificat d'estudis i matrícula en ensenyances professionals de Dansa.

Les sol·licituds es presentaran preferentment al centre on l'alumne o alumna estiga matriculat en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat abans del dia 31 d'octubre, i seran segellades i datades pels centres en el moment de la presentació. L'alumnat dels centres públics també podrà presentar la sol·licitud a través de qualsevol mitjà dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Correspon a la direcció del centre en què l'alumnat curse les corresponents ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat reconéixer les convalidacions establides en la present norma. El director o directora notificarà a l'alumne o alumna, o als seus pares o tutors legals si és menor d'edat, abans que finalitze el mes de novembre, la concessió o denegació motivada de la convalidació i remetrà una còpia de l'escrit a la Inspecció Educativa.
La sol·licitud podrà entendre's desestimada si no s'efectua la notificació de la concessió o denegació corresponent en el termini indicat. Contra la resolució de la direcció del centre, l'alumne o alumna, o bé els seus pares o tutors legals si és menor d'edat, podran interposar en el termini de vint dies una reclamació davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació, que resoldrà la mencionada reclamació. Contra esta resolució, que no posarà fi a la via administrativa, l'interessat podrà presentar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents.
Les convalidacions de les matèries d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat es reflectiran en els documents oficials d'avaluació fent constar l'expressió «convalidada», sense perjuí que la nota de la matèria optativa convalidada en Batxillerat serà la que l'alumne o alumna haja obtingut en l'assignatura de les ensenyances professionals de música o dansa. En els documents d'avaluació del Batxillerat, les matèries optatives convalidades hauran de figurar com a «optativa convalidada Batxillerat música» o com a «optativa convalidada Batxillerat dansa».
En el cas que l'assignatura necessària per a obtindre la convalidació s'estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà esta matèria com a «pendent de convalidació» al llarg del curs, consignant-se en blanc la casella corresponent de les actes d'avaluació i fent constar en els documents d'avaluació la diligència corresponent. Una vegada acreditada la superació de l'assignatura necessària per a convalidar la matèria d'Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, a partir d'eixe moment s'indicarà la convalidació consignant l'expressió «convalidada» en els documents d'avaluació per a la matèria corresponent. En el cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l'assignatura de les ensenyances professionals de música o de dansa necessari per a obtindre la convalidació, en la data de l'avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s'omplirà amb la qualificació «no presentat» en els documents d'avaluació.
Les matèries objecte de convalidació no seran tingudes en compte en el càlcul de la nota mitjana de les corresponents ensenyances, sense perjuí que en Batxillerat la nota de la matèria optativa, en el cas de convalidació amb assignatures de les ensenyances professionals de música o dansa, serà la que els alumnes hagen obtingut en l'assignatura amb què es convalida. En este últim cas, la convalidació haurà de quedar consignada en els documents oficials d'avaluació del Batxillerat pels secretaris dels centres respectius per mitjà de l'oportuna diligència.

Convalidació de la matèria Música en Educació Secundària Obligatòria

Matèria d'ESO que es convalida Assignatura de les ensenyances professionals de Música o Dansa amb què es convalida
Música de 2n i 3r d'ESO 1r d'Instrument o Veu de les ensenyances de Música
Música de 4t d'ESO 2n d'Instrument o Veu de les ensenyances de Música
Música de 2n i 3r d'ESO 1r de Música de les ensenyances de Dansa
Música de 4t d'ESO 2n de Música de les ensenyances de Dansa

 

Convalidació de matèries optatives en Educació Secundària Obligatòria

Matèria optativa d'ESO que es convalida Assignatura de les ensenyances professionals de Música o Dansa amb què es convalida
Optativa convalidada ESO Música Certificat d'ensenyances elementals de música
Optativa convalidada ESO Música Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de música
Optativa convalidada ESO Música Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de música
Optativa convalidada ESO Música Certificat d'ensenyances elementals de dansa
Optativa convalidada ESO Música Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de dansa
Optativa convalidada ESO Música Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances de dansa

 

Convalidació de matèries de modalitat en Batxillerat amb determinades assignatures de les ensenyances professionals de Música

Matèria de Batxillerat que es convalida Assignatura de les ensenyances professionals de Música amb què es convalida
Anàlisi Musical I 2n curs d'Harmonia
Anàlisi Musical II 1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició
Cultura Audiovisual Cultura Audiovisual
Història de la Música i de la Dansa 1r i 2n cursos d'Història de la Música
Llenguatge i Pràctica Musical 3r curs d'Instrument Principal o Veu

 

Convalidació de matèries de modalitat en Batxillerat amb determinades assignatures de les ensenyances professionals de Dansa

Matèria de Batxillerat que es convalida Assignatura de les ensenyances professionals de Dansa amb què es convalida
Anatomía Aplicada 1r i 2n cursos d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa
Arts Escèniques Interpretació i Creativitat i Dansa
Història de la Música i de la Dansa Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents:
  • Origen i Evolució del Flamenc
  • Història de la Dansa Espanyola
  • Història de la Dansa Clàssica
  • Història de la Dansa Moderna i Contemporània
Llenguatge i Pràctica Musical 3r curs de Música