docv

Publicat hui al DOCV el decret d'admissió que regularà el procediment del proper curs

Huí s'ha publicat al diari oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
Subscriure a docv