Agraïment i estat actual / Agradecimiento y estado actual

Benvolgudes famílies,

Després de tres setmanes, estem avaluant i intentant donar una resposta a les indicacions que ens han fet arribar mitjançant l’enquesta que ens estan omplint: ja són vora 150 les famílies les que l’han contestat i esperem que continuen aportant idees i preocupacions. Estem intentant arribar a totes les seues aportacions. Després de les vacances de Pasqua anem a fer xicotetes modificacions de funcionament per tal de millorar alguns aspectes. Se les comunicarem al llarg de la propera setmana.

Per a nosaltres està sent un repte aquesta situació igual que per a vostés. Depenent de la nostra generació, estem més familiaritzats amb les noves tecnologies o no, i per aquest motiu alguns tenim major capacitat d’adaptació a la nova situació: però també és de veres que tenim un nombre de professorat que per diferents motius els provoca inseguretat i nerviosisme l'utilitzar d’un dia per a un altre totes aquestes ferramentes TIC. En general, el sector públic te molt descuidada aquesta vessant de les noves tecnologies (més quan el nostre treball es desenvolupa amb contacte directe amb l’alumnat i utilitzem altres tipus de ferramentes dins de l’aula). No obstant, i salvant els problemes perfectament comprensibles dels primers dies, considere que tant les famílies, l’alumnat i el professorat estem treballant en equip i encara que queda molt per fer, pas a pas anem avançant.

Continuem fent reunions per videoconferència i estem normalitzant la coordinació que manteníem al centre. Des de la setmana passada estem fent reunions d’equips docents, tutors, departaments, comissió de coordinació pedagògica i claustre (aquesta vesprada), i estem fent ús dels nostres telèfons personals per a comunicar-nos amb vostés.

Estem molt atents a les noves directrius que ens donen des dels organismes competents. Els convide a visitar la nostra pàgina web on tenen un resum de tot allò que es va publicant ().

Evidentment aquesta circumstància excepcional requerirà d’uns criteris, instruments i procediments d'avaluació excepcionals. Estem fent les revisions oportunes a les nostres programacions i estem elaborant un dossier que arreplegue totes aquestes modificacions per a que estiguen puntualment informats de com es van a resoldre les avaluacions, titulacions i promocions.

Encara no tenim una directriu oficial, i per això treballem en uns criteris que siguen justos i adaptats, i que no oferisquen indefensió jurídica ni per a l’alumnat ni per al professorat. A la nostra web tenen les propostes que ha fet el Consell Escolar Estatal (CEE) al Ministeri per a enfocar aquest tercer trimestre, depenent de l’escenari que es done. Encara que no és vinculant, les directrius del CEE condicionen en molts casos tota la normativa que es va publicant al ser un òrgan consultiu important.

Respecte al Decret Llei 2/2020 sobre mesures de la Conselleria d’Educació pel COVID-19, ja tindrem temps de parlar, ja que la gran majoria de mesures es centre en el proper curs i pràcticament no es parla d’enguany. Això sí, afectarà el procés d’admissió i matriculació que serà únicament per procediments electrònics no presencials.

Com sempre, continuarem en contacte. Atentament els desitja un bon i merescut descans,

----------------------------------------------------

Queridas familias,

Después de tres semanas, estamos evaluando e intentando dar una respuesta a las indicaciones que nos han hecho llegar mediante la encuesta que nos están rellenando: ya son casi 150 las familias que lo han contestado y esperamos que continúen aportando ideas y preocupaciones. Estamos intentando llegar a todas sus aportaciones. Después de las vacaciones de Pascua vamos a hacer pequeñas modificaciones de funcionamiento para mejorar algunos aspectos. Se las comunicaremos a lo largo de la próxima semana.

Para nosotros está siendo un reto esta situación, igual que para ustedes. Dependiendo de nuestra generación, estamos más familiarizados con las nuevas tecnologías o no, y por este motivo algunos tenemos mayor capacidad de adaptación a la nueva situación: pero también es verdad que tenemos un número de profesorado que por diferentes motivos les provoca inseguridad y nerviosismo el utilizar de un día para otro todas estas herramientas TIC. En general, el sector público tiene muy descuidada esta vertiente de las nuevas tecnologías (más cuando nuestro trabajo se desarrolla con contacto directo con el alumnado y utilizamos otros tipos de herramientas dentro del aula). No obstante, y salvo los problemas perfectamente comprensibles de los primeros días, considero que tanto las familias, el alumnado y el profesorado estamos trabajando en equipo y aunque queda mucho para hacer, paso a paso vamos avanzando.

Continuamos haciendo reuniones por videoconferencia y estamos normalizando la coordinación que manteníamos en el centro. Desde la semana pasada estamos haciendo reuniones de equipos docentes, tutores, departamentos, comisión de coordinación pedagógica y claustro (esta tarde), y estamos haciendo uso de nuestros teléfonos personales para comunicarnos con ustedes.

Estamos muy atentos a las nuevas directrices que nos dan desde los organismos competentes. Los invito a visitar nuestra página web donde tienen un resumen de todo aquello que se va publicando ().

Evidentemente esta circunstancia excepcional requerirá de unos criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación excepcionales. Estamos haciendo las revisiones oportunas en nuestras programaciones y estamos elaborando un dossier que recoja todas estas modificaciones para que estén puntualmente informados de cómo se van a resolver las evaluaciones, titulaciones y promociones.

Todavía no tenemos una directriz oficial, y por eso trabajamos en unos criterios que sean justos y adaptados, y que no ofrezcan indefensión jurídica ni para el alumnado ni para el profesorado. En nuestra web tienen las propuestas que ha hecho el Consejo Escolar Estatal (CEE) al Ministerio para enfocar este tercer trimestre, dependiendo del escenario que se dé. Aunque no es vinculante, las directrices del CEE condicionan en muchos casos toda la normativa que se va publicando al ser un órgano consultivo importante.

Respecto al Decreto Ley 2/2020 sobre medidas de la Consellería de Educación por el COVID-19, ya tendremos tiempo de hablar de él, puesto que la gran mayoría de medidas se centran en el próximo curso y prácticamente no se habla de este año. Eso sí, afectará el proceso de admisión y matriculación que será únicamente por procedimientos electrónicos no presenciales.

Como siempre, continuaremos en contacto. Atentamente los desea un buen y merecido descanso,

Categoria: 
comunicacions