Comunicat sobre tasques prèvies d'accés a les plataformes educatives / Comunicado sobre tareas previas de acceso a las plataformas educativas

Benvolgudes famílies,

 Des de l’ IES Almussafes estem aprofitant aquesta setmana festiva per tal d’organitzar-nos i permetre així començar amb una certa normalitat les classes a distància a partir del dia 23 de març. L’equip directiu per videoconferència estem fent reunions al llarg de tota la setmana, i estem recopilant instruccions de la CEICE i assessorament per tal d’afrontar esta nova era virtual. Caldrà tindre molta paciència al principi.

Encara que ja en molts casos, sobretot en nivells més avançats s’està ja treballant amb l’alumnat durant aquesta setmana, necessitem la seua ajuda i complicitat per tal d’assegurar-nos que el nostre alumnat te accés a diferents funcionalitats, sobretot en els nivells que impartim al centre més inicials. A la pàgina web de la Conselleria d’Educació tenen informació sobre el (Model Unificat Lectiu d’Activitats no Presencials) del que pròximament els donarem notícies, però cal establir uns procediments previs.

Ens anem a centrar bàsicament en tres plataformes:

  1. ITACA Família: serà el nostre mitjà de comunicació principal amb les famílies. Encara que molts pares i mares estan donats d’alta, recomanen encaridament que ambdós estiguen donats d’alta per tal de portar un millor seguiment de les comunicacions que es transmitisquen des del professorat. Si encara no estan donats d’alta tenen més informació de com donar-se d’alta al web
  2. Espai Aules: serà l’espai virtual aconsellat al professorat per a desenvolupar el seguiment acadèmic i avaluació de l’alumnat durant el temps que dure aquesta crisi. No està provada per a tant de volum de treball, però esperem que el sistema suportarà la càrrega. Els demanem que comproven que els seus fills i filles tenen accés a l’espai de la Conselleria. Poden comprovar l’accés seguint les instruccions a la nostra web . Una vegada dins, comproven que el correu electrònic és vàlid
  3. G-Suite for Education: com ja els hem dit conjuga correu electrònic, compartició d’arxius i altres funcionalitats imprescindibles per a que açò puga eixir bé, i és la nostra alternativa a la plataforma oferida per la Conselleria d’Educació, en el cas que aquesta no soportara el nivell de càrrega i estrés que s’espera. A més Google ofereix la infraestructura i el suport tècnic per a que la plataforma no caiga amb alts pics de treball i connexions. Comprovant l’accés al nostre correu corporatiu tenen accés a una àmplia llista de funcionalitats que contempla fins i tot la videoconferència i l’impartició de tutories o classes en directe per internet.

 A banda habilitarem un apartat d’autoajuda i gestió d’emocions dels menors per tota la situació a la qual estan exposats; i un apartat d’orientació per a ajudar-los a prendre les decisions acadèmiques de cara al curs vinent (ens hem marcat un protocol i un calendari fins al 15 de maig. Esperem no calga arribar a eixa data en aquesta situació).

 Hem habilitat un correu electrònic (sai [at] iesalmussafes.org) per a assessorar-los en la ficada en marxa d’aquestes plataformes i el telèfon del centre (961719105) estarà operatiu a partir de la setmana vinent per a atendre qualsevol dubte.

 En breu rebran més notícies. Tenen més informació en

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Queridas familias,

 Desde el IES Almussafes estamos aprovechando esta semana festiva para organizarnos y permitir así empezar con una cierta normalidad las clases a distancia a partir del día 23 de marzo. El equipo directivo por videoconferencia estamos haciendo reuniones a lo largo de toda la semana, y estamos recopilando instrucciones de la CEICE y asesoramiento para afrontar esta nueva era virtual. Habrá que tener mucha paciencia al principio.

 Aunque ya en muchos casos, sobre todo en niveles más avanzados se está ya trabajando con el alumnado durante esta semana, necesitamos su ayuda y complicidad para asegurarnos que nuestro alumnado tiene acceso a diferentes funcionalidades, sobre todo en los niveles que impartimos en el centro más iniciales. En la página web de la Consellería de Educación tienen información sobre el (Modelo Unificado Lectivo de Actividades no Presenciales) del que próximamente los daremos noticias, pero hay que establecer unos procedimientos previos.

Nos vamos a centrar básicamente en tres plataformas:

  1.  ITACA Familia: será nuestro medio de comunicación principal con las familias. Aunque muchos padres y madres están dados de alta, recomendamos encarecidamente que ambos estén dados de alta para llevar un mejor seguimiento de las comunicaciones que se transmitan desde el profesorado. Si todavía no están dados de alta tienen más información de cómo darse de alta al web
  2. Espacio Aulas: será el espacio virtual aconsejado al profesorado para desarrollar el seguimiento académico y evaluación del alumnado durante el tiempo que dure esta crisis. No está probada para tanto volumen de trabajo, pero esperamos que el sistema soportará la carga. Les pedimos que comprueben que sus hijos e hijas tienen acceso en el espacio de la Consellería. Pueden comprobar el acceso siguiendo las instrucciones en nuestra web . Una vez dentro, comprueben que el correo electrónico es válido
  3. G-Suite for Education: como ya los hemos dicho conjuga correo electrónico, compartición de archivos y otras funcionalidades imprescindibles para que esto pueda salir bien, y es nuestra alternativa a la plataforma ofrecida por la Consellería de Educación, en el supuesto de que ésta no soporte el nivel de carga y estrés que se espera. Además, Google ofrece la infraestructura y el apoyo técnico para que la plataforma no caiga con altos picos de trabajo y conexiones. Comprobando el acceso a nuestro correo corporativo tienen acceso a una amplia lista de funcionalidades que contempla incluso la videoconferencia y la impartición de tutorías o clases en directo por internet.

 Por otra parte, habilitaremos un apartado de autoayuda y gestión de emociones de los menores por toda la situación a la cual están expuestos; y un apartado de orientación para ayudarlos a tomar las decisiones académicas de cara al curso próximo (nos hemos marcado un protocolo y un calendario hasta el 15 de mayo. Esperamos no haya que llegar a esa fecha en esta situación).

 Hemos habilitado un correo electrónico (sai [at] iesalmussafes.org) para asesorarlos en la puesta en marcha de estas plataformas y el teléfono del centro (961719105) que estará operativo a partir de la semana próxima para atender cualquier duda.

 En breve recibirán más noticias. Tienen más información en

Categoria: 
actualitat