Publicació del RD 463/2020 i FCT i DUAL -Comunicació núm 1- / Publicación del RD 463/2020 y FCT y DUAL -Comunicación núm 1-

Publicat el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, i amb les instruccions que a hores d’ara tenim, sols s’han decretat en les Instruccions núm 3 de la Secretaria Autonòmica d’ Educació i Formació Professional al seu article Quart què:

Quart. Se suspenen les pràctiques en centres sanitaris de l’alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

Per aquest motiu i segons queda constància a ITACA amb un anunci de 13/3/2020, quedem a l’espera de rebre instruccions sobre la resta de modalitats de formació en l’ àmbit de la FP i que ens afecten a nosaltres: FCT i FPDUAL, ja que ni les instruccions que tenim actualment per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ni el Real Decreto 463/2020, donen clares instruccions suspenent aquestes modalitats formatives dintre de les mesures anunciades.

No obstant, donada la situació excepcional que tenim, preguem a les empreses i entitats col·laboradores, així com també al nostre alumnat de Cicles Formatius, que extremen les precaucions i seguisquen escrupolosament les instruccions de les autoritats sanitàries.

En aquest punt, sols preguem que independentment de la decisió que es prenga per part de l’alumnat  de no assistir als centres de treball o DUALs; o de les empreses i entitats col·laboradores, què per mesures de seguretat totalment justificades per l’estat d’excepció que tenim, de suspendre l’atenció al nostre alumnat, es comunique de manera oficial al correu empreses [at] iesalmussafes.org i en còpia a direccio [at] iesalmussafes.org

Es tracta d’una situació excepcional que entenem requeriran de mesures excepcionals, però ara mateixa és un moment de molta confusió i aquesta direcció no te les respostes ni les garanties jurídiques que a tots ens agradaria, per el que apel·la a la responsabilitat de cadascú en les mesures que provisionalment es prenguen a l’espera d’una comunicació oficial.

Almussafes, 15 de març de 2020

La direcció del centre

Francesc Bastidas Calabuig

---------------------------------------------------------------

Publicado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. , y con las instrucciones que a estas alturas tenemos, solo se han decretado en las Instrucciones núm 3 de la Secretaría Autonómica de  Educación y Formación Profesional en su artículo Cuarto qué:

Cuarto. Se suspenden las prácticas en centros sanitarios del alumnado que está cursando el módulo de formación en centros de trabajo (FCT).

Por este motivo y según queda constancia a ITACA con un anuncio de 13/3/2020, quedamos a la espera de recibir instrucciones sobre el resto de modalidades de formación en el  ámbito de la FP y que nos afectan a nosotros: FCT y FPDUAL, puesto que ni las instrucciones que tenemos actualmente por parte de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ni el Real Decreto 463/2020, dan claras instrucciones suspendiendo estas modalidades formativas dentro de las medidas anunciadas.

No obstante, dada la situación excepcional que tenemos, rogamos a las empresas y entidades colaboradoras, así como también a nuestro alumnado de Ciclos Formativos, que extremen las precauciones y sigan escrupulosamente las instrucciones de las autoridades sanitarias.

En este punto, solo rogamos que independientemente de la decisión que se tome por parte del alumnado  de no asistir a los centros de trabajo o DUAL; o de las empresas y entidades colaboradoras, que por medidas de seguridad totalmente justificadas por el estado de excepción que tenemos, suspender la atención a nuestro alumnado, se comunique de manera oficial al correo empreses [at] iesalmussafes.org y en copia a direccio [at] iesalmussafes.org

Se trata de una situación excepcional que entendemos requerirán de medidas excepcionales, pero ahora mismo es un momento de mucha confusión y esta dirección no tiene las respuestas ni las garantías jurídicas que a todos nos gustaría, por el que apela a la responsabilidad de cada cual en las medidas que provisionalmente se tomen a la espera de una comunicación oficial.


Almussafes, 15 de marzo de 2020
La dirección del centro
Francesc *Bastidas Calabuig

 

Categoria: 
actualitat