Resolució de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional 2021-2022

Puiblicada la resolució provissional de la RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022. 

DOCUMENTS
 

Una vegada publicada la resolució de concessió de les ajudes, les persones beneficiàries disposaran d’un termini de 10 dies, a comptar des de la producció d’efectes de la resolució, per a aportar davant el centre receptor de sol·licituds l’imprés de domiciliació bancària degudament emplenat, signat i llegible, per a efectuar del pagament de la quantia concedida, disponible en

Categoria: 
actualitat-secretaria