Convalidacions

OPTATIVES EN L'ESO

La superació prèvia de la prova d’accés a ensenyances professionals o estar en possessió del certificat d’ensenyances elementals de música o de dansa permetrà convalidar una matèria optativa d’Educació Secundària Obligatòria.

També es podrà convalidar cada matèria optativa d’Educació Secundària Obligatòria per la superació d’una assignatura corresponent a qualsevol curs de les ensenyances professionals de música o dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació.

L’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que acredite simultàniament la condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana, o bé d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment, podrà substituir una matèria optativa per la pràctica esportiva en cada curs d’Educació Secundària Obligatòria.

OPTATIVES EN BATXILLERAT

 L’alumnat que alterne les ensenyances professionals de música o de dansa i les de Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats, podrà convalidar la matèria optativa de primer i segon curs del Batxillerat per una assignatura de les ensenyances professionals de música o dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació.

La nota de la matèria optativa convalidada serà la que l’alumne o alumna haja obtingut en l’assignatura de les ensenyances professionals de música o dansa.

L’alumnat de Batxillerat que acredite simultàniament la condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana, d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment, podrà convalidar una matèria optativa en cada curs de Batxillerat.

MÚSICA DE 2on I 3r D'ESO 

L’alumnat que haja superat el primer curs de l’assignatura d’Instrument o Veu de les ensenyances professionals de Música, que podrà sol·licitar la convalidació de la matèria de Música de segon i de tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

L’alumnat que haja superat el primer curs de l’assignatura de Música de les ensenyances professionals de Dansa, que podrà sol·licitar la convalidació de la matèria de Música de segon i de tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

MÚSICA DE 4t D'ESO

L’alumnat que haja superat el segon curs de l’assignatura d’Instrument o Veu de les ensenyances professionals de Música, que podrà sol·licitar la convalidació de la matèria de Música de quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

L’alumnat que haja superat el segon curs de l’assignatura de Música de les ensenyances professionals de Dansa, que podrà sol·licitar la convalidació de l’assignatura de Música de quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria».

 

Música de 2n i 3r d’ESO

 1r d’Instrument o Veu de les ensenyances de Música

Música de 4t d’ESO

 2n d’Instrument o Veu de les ensenyances de Música

Música de 2n i 3r d’ESO

 1r de Música de les ensenyances de Dansa

Música de 4t d’ESO

 2n de Música de les ensenyances de Dansa

 

 

 

 BATXILLERAT MUSICAL

L’alumnat que inicie quint o sext curs de les ensenyances professionals de Música o Dansa podrà cursar les matèries comunes de primer de Batxillerat simultàniament. Per a això, formalitzarà la corresponent matrícula en un centre autoritzat per a impartir ensenyances de Batxillerat l’horari del qual tinga major compatibilitat amb l’horari disponible. En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumnat aportarà un document acreditatiu de la seua matriculació en quint o sext curs de les ensenyances professionals de Música o Dansa.

SOL·LICITANTS:

Podrà sol·licitar la convalidació l'alumnat:

Que curse o haja cursat, en tot o part, les ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat, i curse o haja cursat les ensenyances professionals de música o de dansa.

Que curse les ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat, i acredite la condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana, d’alt nivell o d’alt rendiment, o siga alumne de les ensenyances professionals de dansa.

 

Cada assignatura de les ensenyances professionals de música i de dansa només podrà ser utilitzada per a una única convalidació.

 

TERMINI

Es pot demanar la convalidació de Música fins al dia  en la secretaria de l'IES ALMUSSAFES.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

CERTIFICAT DE NOTES DEL CONSERVATORI.

L’alumnat que curse simultàniament una matèria objecte de convalidació i l’assignatura o assignatures que calga superar per a obtindre la dita convalidació, haurà de presentar un certificat de matrícula de les ensenyances professionals de música o dansa en el moment de la sol·licitud. Perquè la convalidació es faça efectiva haurà de presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de l’assignatura abans de la data en què es realitze l’avaluació final extraordinària.

 

NORMATIVA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació en breu.

Categoria: 
secretaria