Sol·licitud Anul·lació Matrícula Batx.

INFORMACIÓ DE LA TRAMITACIÓ
Per a què? L'alumnat o els seus representants legals tenen dret a l'anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació
Quan? Dos mesos abans de la convocatòria ordinària, en tot cas, abans de finalitzar el mes d'abril.
Com? 
  • Per correu electrònic a 46022609.secretaria [at] edu.gva.es (signat digitalment)
  • Presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14
Document  

D’acord amb l’article 9 de l’Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV 15.12.2008), amb la finalitat de no esgotar el nombre d’anys durant els quals és pot romandre cursant Batxillerat en règim ordinari, els alumnes i les alumnes podran sol·licitar al director/a del centre docent on estiguen matriculats l’anul·lació de la matrícula corresponent quan acrediten trobar-se en alguna de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de caràcter físic o psíquic, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus personal o familiar que impedisquen la normal dedicació a l’estudi o altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional, com els establides en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.