Sol·licitud anul·lació matrícula FP

INFORMACIÓ DE LA TRAMITACIÓ
Per a què? L'alumnat o els seus representants legals tenen dret a l'anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s'haguera matriculat.
Quan? Dos mesos abans de la finalització del període lectiu
Com? 
  • Per correu electrònic a 46022609.secretaria [at] edu.gva.es (signat digitalment)
  • Presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14
Document  

 CONSIDERACIONS IMPORTANTS:

  • L'alumnat al qual se li concedisca l'anul·lació de matrícula del curs en règim presencial no serà inclòs en les actes d'avaluació i, en conseqüència, no se li computaran les convocatòries al fet que li haguera donat dret la matrícula.

  • L'alumnat que cursa els ensenyaments en un centre sostingut amb fons públics, perdrà el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitja continuar en el futur aquests estudis, haurà de concórrer de nou al procediment general d'admissió que s'establisca.

  • L'anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que pogueren sol·licitar-se, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula.

ANUL·LACIÓ DE MATRICULA PER INASSISTÈNCIA..

En règim presencial, serà necessària l'assistència, almenys, al 85% de les classes i activitats previstes en cada mòdul.

En el període que transcórrega des de l’inici del curs escolar fins a la finalització del mes d'octubre, quan un alumne o alumna acumule un nombre de faltes d'assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual o superior a l'establit en la normativa, el director/a, a proposta del tutor o tutora del grup, acordarà l'anul·lació de matrícula :

  • El nombre de faltes no justificades, o amb justificació improcedent, que determina l'anul·lació de la matrícula indicada serà el que equivalga al 15% de les hores de formació en el centre educatiu que corresponguen al total dels mòduls en què l'alumnat es trobe matriculat, excloent els mòduls professionals pendents de cursos anteriors, si n'hi haguera, i els que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a la convocatòria.

  • Així mateix, serà causa d'aquesta anul·lació de matrícula la inassistència no justificada de l'alumne o alumna a les activitats formatives durant un període de deu dies lectius consecutius.

A l'efecte del que es preveu en aquest apartat, es consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de l'alumne o alumna, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària benvolguda pel director o la directora del centre on cursa els estudis. L'alumne o alumna aportarà la documentació que justifique degudament la causa de les absències.

L'alumne o alumna la matrícula de la qual siga anul·lada per inassistència, perdrà la condició d'alumne o alumna del cicle de Formació Professional i, en conseqüència, no serà inclòs/a en les actes d'avaluació final. A més, en els centres sostinguts amb fons públics, perdrà el dret de reserva de plaça com a alumne o alumna repetidor/a, i si desitja continuar en el futur aquestes ensenyaments haurà de concórrer de nou al procés general d'admissió que estiga establit.