Protocols

Llegenda dels diagrames de fluxe dels protocols

PROTOCOLS PER A LA IGUALTAT I LA CONVIVÈNCIA

Protocol d'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana

Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat

Model d'actuació per a l'atenció sanitària específica en centres educatius

PROTOCOLS ORDRE 62/2014, de 28 de juliol

Model d'actuació en situacions de possible assetjament i intimidació entre alumnes

Model d'actuació davant de l'alumnat que presenta alteracions greus de la convivència; baralles, agressions, i/o vandalism

 

 

Model d'actuació davant de situacions on es detecta maltractament infantil

Procediment d'urgència

Procediment ordinari

Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l'àmbit educatiu

Model d'actuació a seguir en el cas que el Personal Docent i/o PAS dependent de la Conselleria d'Educació siga objecte d'acció il·lícita en ocasió de l'exercici del seu càrrec o funció

Model d'actuació davant de qualsevol situació de violència greu, originada fora del centre escolar

Model de comunicació al Ministeri Fiscal

Actuacions en front a drogodependències

Actuacions Educació i UPCCA

Adreces de les distintes  i de les  de la Comunitat Valenciana

Enllaços d'interés