Aspectes importants / Aspectos importantes

(baix en castellà)

Benvolgudes famílies,

 Em fique en contacte amb vosaltres per a informar-vos breument sobre algunes consultes reiterades que ens estan arribant. Anem a intentar ser prudents i pacients perquè va a ser un final de curs complicat

 Sobre la matèria impartida en aquest tercer trimestre

A diferència del es diu per a l’etapa de primària, la Resolució de 4 de Maig diu clarament que principalment es consolidaran i recuperaran els continguts impartits durant els dos primers trimestres.

 Ara bé, també es deixa oberta la possibilitat a partir de l’ ESO de prioritzar els continguts nous més rellevants per a ser impartits durant el darrer trimestre de curs per a l’obtenció del títol o per a la realització de les EBAU de 2n  de batxillerat.

 Sobre l’avaluació per al present curs (única i excepcionalment)

Com ja vos vaig dir a un correu anterior, una vegada publicada l’Orden EFP/365/2020 i la Resolució de 4 de maig de 2020 del SAEFP, bàsicament l’avaluació es centrarà en allò que vos indique a continuació. En cap cas es valora un aprovat general ni una promoció/titulació automàtica. Tot l’alumnat serà avaluat i estudiat cas a cas segons els següents punts:

 1. La nota final del curs es conformarà amb les dues primeres avaluacions del curs. Una alumne/a que haja aprovat les dues primeres avaluacions estarà ja aprovat/ada a dia de hui, a falta de saber la seua nota final. Si ha obtingut almenys 10 punts entre la nota de la primera i de la segona, estarà en principi i segons el cas, en les mateixes condicions.

2. La nota obtinguda durant aquest tercer trimestre que coincideix amb el confinament , en cap cas, podrà perjudicar a l’alumnat en la nota final, és a dir, podrà pujar nota però mai baixar-la.

3. Durant aquest tercer trimestre es valorarà el treball, esforç, interès i actitud mostrats per l’alumnat durant el període de confinament.

4. De primer de l’ ESO fins a tercer, desapareixen les avaluacions extraordinàries (antigues recuperacions de setembre). La nota de l’avaluació final serà la que finalment constarà i no es recuperarà fins al curs vinent. No hi ha cap altra oportunitat de recuperar-la abans.

5. Voluntàriament (i/o a proposta dels equips docents) i sols per als alumnes de 4r ESO i 2n Batxillerat es podran presentar a les proves extraordinàries per a recuperar o pujar nota, prèviament a la proposta de títol .

6. Qualsevol matèria o mòdul no superat al llarg de l’etapa haurà de recuperar-se per a obtindre un títol. No es condona/perdona cap nota negativa en un futur.

7. Demà 13 de maig es tractaran en diferents reunions de professorat i consell escolar aquest tema per decidir encara alguns punts

 Sobre promoció (canvi de curs) per al present curs (única i excepcionalment)

 1. Promocionarà (passarà de curs) amb caràcter general tot l’alumnat al curs següent amb un pla individual o grupal de reforç (que es facilitarà per part de la Conselleria) on s’indicaran tots els continguts o no impartits i/o no superats al present curs, per a ser programats i impartits durant el proper curs (en casos particulars, els de sisé de primària en 1r ESO i els de 4r a 1r  Batxillerat). Insistim, aquesta promoció independentment de les matèries no superades no suposa l’aprovat de les matèries, les qual s’hauran d’aprovar mitjançant el pla de reforç durant el proper curs.

2. La repetició serà excepcional i dependrà de l’equip docent.

3. No obstant, la repetició continua sent una mesura vigent d’inclusió i atenció, per la qual cosa en determinats casos es proposarà la repetició de l’alumnat atenent a:

a. Si l’alumnat no te possibilitat d’aconseguir el nivell competencial marcat al seu pla de reforç, és a dir l’equip educatiu considera que l’alumne/a no pot afrontar amb garanties les matèries no superares del present curs i les del següent. Un exemple: si un alumne de primer passa amb sis assignatures no aprovades, durant el segons curs hauria de superar no sols les 11 matèries de segon, a més les 6 no superades de 1r. El problema cada vegada es fa més gran.

b. En les situacions en les quals la repetició afavorirà la seua competència social i personal així com la promoció acadèmica o major desenvolupament socioeducatiu. Bàsicament per raons d’immaduresa o inadaptació a l’etapa.

 Demà 13 de maig es tractaran en diferents reunions de professorat i consell escolar aquest tema per decidir encara alguns punts

 Sobre titulació (títol ESO, Batxillerat, Cicles...) per al present curs (única i excepcionalment)

1. La titulació serà la pràctica habitual per a l’alumnat de cursos de final d’etapa i es flexibilitzarà.

2. Les decisions seran adoptades per l’equip docent de cada curs atenent a:

a. Resultats dels dos primers trimestres

b. Possibilitats de seguir amb èxit el curs següent o les proves EBAU a 2n batxillerat.

c. Actitud de treball durant el tercer trimestre

d. Nombre de matèries amb avaluació negativa

 La nota mitjana de l’etapa inclourà totes les matèries cursades (independentment de si estan aprovades o no) i puntuades de 0 a 10. Quantes més matèries no superades es tinguen més baixarà la mitjana de l’etapa, per la qual cosa obtindran títol però seran perjudicats de cara a un accés a una etapa superior. Tindran prioritat d’accés aquells/es que tinguen totes les matèries aprovades o amb major notes.

 Demà 13 de maig es tractaran en diferents reunions de professorat i consell escolar aquest tema per decidir encara alguns punts

 Calendari Escolar

 L’activitat acadèmica es mantindrà fins al 17 de juny en tots els nivells i grups.

 Organització del proper curs 20-21

 Amb tota la normativa marc publicada tan a nivell estatal com autonòmic es desprèn que sempre que siga possible es mantindrà els equips docents i les tutories, és a dir, els equips docents d’enguany continuaran amb els vostres fills el proper curs. Tot serà un copia-pega del present curs, traslladat al següent.

 Encara que no queda clar, el curs començarà el proper 7 de setembre dintre d’aquesta «nova normalitat». Encara que no es donen instruccions al respecte, des de la nostra voluntat de l’ IES Almussafes anem a formar-nos en formació on-line en previsió del que puga passar per tal de corregir els defectes que per les circumstàncies, hem tingut que anar afrontant: ens centrarem en una única plataforma de teletreball i analitzarem el funcionament de la formació on-line per a que no es repetisquen el mateixos errors, atenent a les vostres apreciacions que ens heu fet arribar i que nosaltres també hem detectat. Estarem preparats per si aquesta dolenta situació es torna a donar durant el proper curs.

 Dins del nostre de Pla de Millora, anem a reforçar més l’atenció directa a l’alumnat.

 Sobre el que s’està publicant de baixar ràtios, grups reduïts, àmbits, anem a guardar cautela ja que baixant les ràtios a 15 alumnes necessitaríem el doble de professorat i el doble d’espai per a poder fer-se, per el que a hores d’ara es poc factible per la situació econòmica. En cap cas entenem que aquesta mesura suposarà la reducció de vacants i places disponibles. Com es farà? No ho sabem. Prudència i paciència.

 Apertura dels centres educatius i tornada a les classes durant el present curs

 Hui 12 de maig s’ha publicat la Resolució de 11 de maig de 2020 de Sanitat, per a que els centres docents es puguen obrir a partir del dia 14 de maig sempre que estiguen en zona de fase 1. Sols romandran oberts per a tasques de desinfecció (que ja s' està realitzant des del darrer 20 d' abril), administratives i d’arreplega de material de protecció per part de la conselleria, amb un membre de l’equip directiu i un de personal d’administració i serveis.

 No estaran oberts al públic durant la fase 1 excepte en casos molt excepcionals i amb cita prèvia.

 Segons document ministerial (encara no confirmat), sols quan es passe a la fase 2 es podran rebre alumnes de cursos terminals per a recuperacions, repàs i proves, en grups reduïts i amb estrictes mesures de seguretat si encara el curs continua vigent (abans del 17 de juny).

 Des de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball s’han fet unes recomanacions i protocols  per a la tornada a l’activitat. Queda un mes i a data de hui, continuem en Fase 0 a la Ribera.

 EBAU, proves d’accés a Cicles Formatius

 Les proves EBAU (PAU, o d’accés a l’Universitat) es faran els dies 7,8 i 9 de juliol. No queda clar encara on. El dia 13 de maig  s’ha confirmat el fet que es realitzen als centres educatius. Quedem a l'espera de rebre instruccions

 Les proves d’accés a cicles formatius seran el 1 i 2 de juliol de manera presencial al centre (pendent de confirmació) La matriculació serà del 25 al 29 de maig. Tenen més informació a la nostra web.

 Oferta formativa

 Tota la nostra oferta formativa vigent continuarà durant el proper curs. Tenim una possible novetat d’un cicle nou dual de grau mitjà amb la col·laboració de l’ Associació Valenciana d’Empresaris del Plàstic. Tenen més informació a la web.

 Matriculació (alumnes que el curs vinent canvien de curs dins de la mateixa etapa)

 Anem a intentar facilitar el procediment i agilitzar-ho el màxim possible, quasi de manera automàtica. Els demanarem pròximament informació sobre l’optativitat de cada nivell però en cap cas requerirà la seua presència física al centre. Pròximament els donarem dates concretes

 Admissió (alumnes que volen estudiar per primera vegada amb nosaltres o que canvien d’etapa, d’ESO a Batxillerat/Cicles Formatius, Cicle Mitjà a Superior)

 Presentació de sol·licituds per a l'ESO, Batxillerat i FP: del 17 al 25 de juny.

En breu vos informarem de com realitzar tots els tràmits necessaris de manera telemàtica. Podeu consultar el calendari al complet, amb totes les seues fases, clicant al següent enllaç:

 Segons promulga el Decret Llei 2/2020, el procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica principalment per a tots els tràmits.

 En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

 – Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).

– Sistema d’identitat electrònica per a les administracions .

– eDNI, amb el seu respectiu lector.

– Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Els recomanem que agafen cita a l’Excm Ajuntament d’Almussafes per tal de què els emeten un certificat electrònic vàlid.

 Sobre orientació

 A partir de la setmana vinent anem a organitzar reunions per videoconferència en horari matinal d’alumnes grup per grup per a orientar-los sobre el curs vinent. Seran des de 2n de l’ ESO fins a 4rt ESO i 2FPB. També alumnat de batxillerat i cicles formatius (informació universitària bàsicament)

 En eixes reunions assistiran tot l’alumnat del grup, tutoria, membre equip directiu i orientació.

 També per la vesprada es realitzaran videoconferències amb famílies per nivells per a resoldre dubtes. Assistiran membres equip directiu, membres equip docent i orientació. Seran el dia 19 de maig amb el següent ordre:

 17:00 Famílies 2ESO

18:00 Famílies 3ESO

19:00 Famílies 4ESO

20:00 Famílies i alumnes majors d’edat de batxillerat i cicles formatius

 També realitzarem durant la propera setmana les reunions amb famílies de Pontet i Almassaf el 20 i 21 de maig.

 XarxaLlibres i tablets

 Com tots els anys s’han de retornar els llibres i materials al centre. S’haurà d’organitzar un procediment d’arreplega i desinfecció dels manuals. Estem a l’espera de rebre instruccions.

----------------------------------------------------------------------

Queridas familias,

Me pongo en contacto con vosotros para informaros brevemente sobre algunas consultas reiteradas que nos están llegando. Vamos a intentar ser prudentes y pacientes porque va a ser un final de curso complicado.

Sobre la materia impartida en este tercer trimestre

A diferencia de lo que se dicta para la etapa de primaria, la Resolución de 4 de Mayo dice claramente que principalmente se consolidarán y recuperarán los contenidos impartidos durante los dos primeros trimestres.

Ahora bien, también se deja abierta la posibilidad a partir de la ESO de priorizar los contenidos nuevos más relevantes para ser impartidos durante el último trimestre de curso para la obtención del título o para la realización de las EBAU de 2.º de bachillerato.

Sobre la evaluación para el presente curso (única y excepcionalmente)

Como ya os dije en un correo anterior, una vez publicada la Orden EFP/365/2020 y la Resolución de 4 de mayo de 2020 del SAEFP, básicamente la evaluación se centrará en aquello que os indico a continuación. En ningún caso se valora un aprobado general ni una promoción/titulación automática. Todo el alumnado será evaluado y estudiado caso a caso según los siguientes puntos:

1. La nota final del curso se conformará con las dos primeras evaluaciones del curso. Una alumno/a que haya aprobado las dos primeras evaluaciones estará ya aprobado/ada a día de hoy, a falta de saber su nota final. Si ha obtenido al menos 10 puntos entre la nota de la primera y de la segunda, estará en principio y según el caso, en iguales condiciones.

2. La nota obtenida durante este tercer trimestre que coincide con el confinamiento , en ningún caso, podrá perjudicar al alumnado en la nota final, es decir, podrá subir nota pero nunca bajarla.

3. Durante este tercer trimestre se valorará el trabajo, esfuerzo, interés y actitud mostrados por el alumnado durante el periodo de confinamiento.

4. De primero de la ESO hasta tercero, desaparecen las evaluaciones extraordinarias (antiguas recuperaciones de septiembre). La nota de la evaluación final será la que finalmente constará y no se recuperará hasta el curso próximo. No hay ninguna otra oportunidad de recuperarla.

5. Voluntariamente (y/o a propuesta de los equipos docentes) y solo para los alumnos de 4º ESO y 2.º Bachillerato se podrán presentar a las pruebas extraordinarias para recuperar o subir nota, previamente a la propuesta de título .

6. Cualquier materia o módulo no superado a lo largo de la etapa tendrá que recuperarse para obtener un título. No se condona/perdona ninguna nota negativa en un futuro.

7. Mañana 13 de mayo se tratarán en diferentes reuniones de profesorado y consejo escolar este tema para decidir todavía algunos puntos

Sobre promoción (cambio de curso) para el presente curso (única y excepcionalmente)

1. Promocionará con carácter general todo el alumnado en el curso siguiente con un plan individual o grupal de refuerzo (que se facilitará por parte de la Consellería) donde se indicarán todos los contenidos o no impartidos y/o no superados en el presente curso, para ser programados e impartidos durante el próximo curso (en casos particulares, los de sexto de primaria en 1.º ESO y los de 4º en 1.º Bachillerato). Insistimos, esta promoción independientemente de las materias no superadas no supone el aprobado de las materias, las cuales se tendrán que aprobar mediante el plan de refuerzo durante el próximo curso.

2. La repetición será excepcional y dependerá del equipo docente.

3. No obstante, la repetición continúa siendo una medida vigente de inclusión y atención, por lo cual en determinados casos se propondrá la repetición del alumnado atendiendo a:

a. Si el alumnado no está posibilitado de conseguir el nivel competencial marcado en su plan de refuerzo, es decir el equipo educativo considera que el alumno/a no puede afrontar con garantías las materias no superadas del presente curso y las del siguiente. Un ejemplo: si un alumno de primero pasa con seis asignaturas no aprobadas, durante el segundo curso tendría que superar no solo las 11 materias de segundo, además las 6 no superadas de 1.º El problema cada vez se hace más grande.

b. En las situaciones en las cuales la repetición favorecerá su competencia social y personal así como la promoción académica o mayor desarrollo socioeducativo. Básicamente por razones de inmadurez o inadaptación en la etapa.

Mañana 13 de mayo se tratarán en diferentes reuniones de profesorado y consejo escolar este tema para decidir todavía algunos puntos

Sobre titulación (título ESO, Bachillerato, Ciclos...) para el presente curso (única y excepcionalmente)

1. La titulación será la práctica habitual para el alumnado de cursos de final de etapa y se flexibilizará.

2. Las decisiones serán adoptadas por el equipo docente de cada curso atendiendo a:

a. Resultados de los dos primeros trimestres

b. Posibilidades de seguir con éxito el curso siguiente o las pruebas EBAU de 2.º bachillerato.

c. Actitud de trabajo durante el tercer trimestre

d. Número de materias con evaluación negativa

La nota media de la etapa incluirá todas las materias cursadas (independientemente de si están aprobadas o no) y puntuadas de 0 a 10. Cuántas más materias no superadas se tengan más bajará la media de la etapa, por lo cual obtendrán título pero serán perjudicados de cara a un acceso a una etapa superior. Tendrán prioridad de acceso aquellos/as que tengan todas las materias aprobadas o con mayores notas.

Mañana 13 de mayo se tratarán en diferentes reuniones de profesorado y consejo escolar este tema para decidir todavía algunos puntos

Calendario Escolar

La actividad académica se mantendrá hasta el 17 de junio en todos los niveles y grupos.

Organización del próximo curso 20-21

Con toda la normativa marco publicada tanto a nivel estatal como autonómico se desprende que siempre que sea posible se mantendrá los equipos docentes y las tutorías, es decir, los equipos docentes de este año continuarán con vuestros hijos el próximo curso. Todo será un copia-pega del presente curso, trasladado al siguiente.

Aunque no queda claro, el curso empezará el próximo 7 de septiembre dentro de esta «nueva normalidad». Aunque no se dan instrucciones al respeto, desde nuestra voluntad del IES Almussafes vamos a formarnos en formación on-line en previsión de lo que pueda pasar para corregir los defectos que por las circunstancias hemos tenido que ir afrontando: nos centraremos en una única plataforma de teletrabajo y analizaremos el funcionamiento de la formación on-line para que no se repitan el mismos errores, atendiendo a vuestras apreciaciones que nos habéis hecho llegar y que nosotros también hemos detectado. Estaremos preparados por si esta mala situación se vuelve a dar durante el próximo curso.

Dentro del nuestro de Plan de Mejora, vamos a reforzar más la atención directa al alumnado.

Sobre el que se está publicando de bajar ratios, grupos reducidos, ámbitos, vamos a guardar cautela puesto que bajando las ratios a 15 alumnos necesitaríamos el doble de profesorado y el doble de espacio para poder hacerse, por el que a estas alturas es poco factible por la situación económica. En ningún caso entendemos que esta medida supondrá la reducción de vacantes y plazas disponibles. ¿Cómo se hará? No lo sabemos. Prudencia y paciencia.

Apertura de los centros educativos y vuelta a las clases durante el presente curso

Hoy 12 de mayo se ha publicado la Resolución de 11 de mayo de 2020 de Sanidad, para que los centros docentes se puedan abrir a partir del día 14 de mayo siempre que estén en zona de fase 1. Solo permanecerán abiertos para tareas de desinfección (que ya se está realizando desde el pasado 20 de abril), administrativas y de recogida de material de protección por parte de la consellería, con un miembro del equipo directivo y un personal de administración y servicios.

No estarán abiertos al público durante la fase 1 excepto en casos excepcionales y con cita previa.

Según documento ministerial (todavía no confirmado) , solo cuando se pase a la fase 2 se podrá recibir alumnado de cursos terminales para recuperaciones, repaso y pruebas, en grupos reducidos y con estrictas medidas de seguridad si todavía el curso continúa vigente (antes del 17 de junio).

Desde el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo se han hecho unas recomendaciones y protocolos para la vuelta a la actividad. Queda un mes y a fecha de hoy, continuamos en Fase 0 en la Ribera.

EBAU, pruebas de acceso a Ciclos Formativos

Las pruebas EBAU (PAU, o de acceso en la Universidad) se harán los días 7,8 y 9 de julio. No queda claro todavía dónde. No se ha confirmado el hecho que se realizan en los centros educativos, puesto que requiere mucho personal cuidador y unas condiciones que no siempre se dan.

Las pruebas de acceso a ciclos formativos serán el 1 y 2 de julio de manera presencial en el centro (pendiente de confirmación) La matriculación será del 25 al 29 de mayo. Tienen más información en nuestra web.

Oferta formativa

Toda nuestra oferta formativa vigente continuará durante el próximo curso. Tenemos una posible novedad de un ciclo nuevo dual de grado medio con la colaboración de la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico. Tienen más información en la web.

Matriculación (alumnado que el próximo año cambian de curso dentro de la misma etapa)

Vamos a intentar facilitar el procedimiento y agilizarlo el máximo posible, casi de manera automática. Los pediremos próximamente información sobre la optatividad de cada nivel pero en ningún caso requerirá su presencia física en el centro. Próximamente los daremos fechas concretas

Admisión (alumnado que quiere estudiar por primera vez con nosotros o que cambian de etapa, de ESO a Bachillerato/Ciclos Formativos, Ciclo Medio a Superior)

Presentación de solicitudes para la ESO, Bachillerato y FP: del 17 al 25 de junio.

En breve os informaremos de como realizar todos los trámites necesarios de manera telemática. Podéis consultar el calendario al completo, con todas sus fases, clicando en el siguiente enlace:

Según promulga el Decreto Ley 2/2020, el procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional para el curso 2020-2021 se tramitará de forma electrónica principalmente para todos los trámites.

En el procedimiento de admisión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos las personas interesadas podrán usar los siguientes sistemas de verificación de identidad a fin de formular la solicitud de admisión:

– Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat (ACCV).

– Sistema de identidad electrónica para las administraciones .

– *eDNI, con su respectivo lector.

– Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior.

– Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior.

– Número de certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea, precedido por la letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior.

Los recomendamos que cogen cita a la Excm Ayuntamiento de Almussafes para que los emiten un certificado electrónico válido.

Sobre orientación

A partir de la semana próxima vamos a organizar reuniones por videoconferencia en horario matinal de alumnos grupo por grupo para orientarlos sobre el curso próximo. Serán desde 2.º de la ESO hasta 4.º ESO y 2FPB. También alumnado de bachillerato y ciclos formativos (información universitaria básicamente)

En esas reuniones asistirá todo el alumnado del grupo, tutoría, miembro equipo directivo y orientación.

También por la tarde se realizarán videoconferencias con familias por niveles para resolver dudas. Asistirán miembros equipo directivo, miembros equipo docente y orientación. Serán el día 19 de mayo con el siguiente orden:

17:00 Familias 2ESO

18:00 Familias 3ESO

19:00 Familias 4ESO

20:00 Familias y alumnos mayores de edad de bachillerato y ciclos formativos

También realizaremos durante la próxima semana las reuniones con familias de Pontet y Almassaf el 20 y 21 de mayo.

XarxaLlibres y tablets

Como todos los años se tienen que devolver los libros y materiales en el centro. Se tendrá que organizar un procedimiento de recogida y desinfección de los manuales. Estamos a la espera de recibir instrucciones.

 

Categoria: 
comunicacions